1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā VIP REAL, SIA, reģ. Nr.40003739731, juridiskā adrese Jomas iela 85, Jūrmala, LV-2015 (turpmāk tekstā – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko VIP REAL, SIA iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk tekstā – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad Jūs:

  • izmantojat, esat izmantojis vai esat paudis nodomu vai interesi izmantot VIP REAL, SIA pakalpojumus;
  • apmeklējat VIP REAL, SIA mājaslapu;
  • esat netieši saistīts ar kādu VIP REAL, SIA sniegto pakalpojumu;
  • esat Klienta (uzņēmuma vai privātpersonas) pārstāvis;
  • esat jebkuras trešās personas, kurai ir tiesiskas attiecības ar VIP REAL, SIA, pārstāvis ;
  • esat sniedzis savus Personas datus vai VIP REAL, SIA iegūst jūsu Personas datus citu iemeslu dēļ, kas nav minēti iepriekš.

 

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot uzņēmuma vietni, e-pastu, telefonu un dokumentus papīra formā. 

2.2. Apmeklējot un izmantojot VIP REAL, SIA sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

Datu pārzinis apstrādā personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, pilsonība, nekustamā īpašuma un klienta adrese, e-pasts, tālrunis) sekojošiem mērķiem:

·         Lai identificētu personu pakalpojumu sniegšanai;

·         Lai sagatavotu, noslēgtu un izpildītu ar personu noslēgtu līgumu;

·         Klientu sūdzību un iesniegumu vadībai, atbilžu sniegšanai;

·         nodrošinot VIP REAL, SIA un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanu;

·         norēķinu pārvaldīšanai par VIP REAL, SIA sniegtajiem pakalpojumiem;

·         attiecību uzturēšanai ar klientiem un sadarbības partneriem, pamatdarbības nodrošināšanai, pakalpojumu reklamēšana to administrēšana un attīstīšanai;

·         normatīvos aktos noteiktos gadījumos sniedzot informāciju pilnvarotām valsts institūcijām;

·         klientu apmierinātības pētījumiem, apkopot un analizēt statistikas datus pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstīšanai;

·         tehnisko pasākumu veikšana uzņēmuma informācijas sistēmas, tāpat interneta mājas lapas darbības nodrošināšanai un uzlabošanai.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

Personas datu apstrādi Datu pārzinis veic uz sekojoša tiesiska pamata:

·         līguma noslēgšanai un izpildei ar klientu;

·         lai nodrošinātu uz VIP REAL, SIA attiecināmu likumu izpildi;

·         lai nodrošinātu VIP REAL, SIA, klienta vai trešās personas intereses, ko nosaka likums vai noslēgtais līgums;

·         uz personas piekrišanas pamata.

3. Datu pārziņa tiesības un pienākumi

3.1. Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Datu pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.3. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.3.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.3.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
3.3.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
3.3.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

3.4. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā. Personas dati var tikt nodoti VIP REAL, SIA, darbiniekiem, nekustamā īpašuma aģentiem, kā arī tām personām, kas sniedz pakalpojumus VIP REAL, SIA. Normatīvos aktos noteiktos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti Datu valsts inspekcijai, VID u.c. normatīvos aktos pilnvarotām institūcijām, tajā skaitā tiesu institūcijām. Tāpat personas dati būs pieejami uzņēmuma valdei, atbildīgiem darbiniekiem un mūsu sadarbības partneriem – notāriem, to palīgiem, kas iesaistīti mūsu pakalpojuma sniegšanas procesā, tāpat grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem un tml., nodrošinot VIP REAL, SIA, un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanu.

3.5. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Katrai personai, kuras datus apstrādā VIP REAL, SIA, ir tiesības piekļūt saviem datiem – pieprasot izsniegt personas datu kopijas.

4.2. Jūs varat prasīt labot tos, dzēst vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi. Jūs varat atsaukt savu iepriekš dotu piekrišanu datu apstrādei, tomēr tā datu apstrāde, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma nezaudēs savu likumību. Tāpat Jums ir tiesības uz datu pārnesamību.

4.3. Jums ir tiesības zināt citus jautājumus saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, kā piemēram, bet ne tikai, kā VIP REAL, SIA ir ieguvis Jūsu personas datus un uz kāda tiesiska pamata tie tiek apstrādāti.

4.4. Ja Jums ir jautājumi, iesniegumi vai pretenzijas par datu apstrādi, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi, vai rakstot uz mūsu elektroniskā pasta adresi. Vai ieradoties personīgi VIP REAL, SIA birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.vipreal.lv