informācija

Lai veiksmīgi iegādāties nekustamo īpašumu Latvijā, nozīmīgi ir izvēlēties nekustamo īpašumu aģentūru kura nodrošinās profesionālu pieeju un pārredzamību darījumā, ņemot vērā abu pušu interesēs. Kompānijai "VIP Real" ir liela pieredze nekustamā īpašuma tirgū, tāpēc tas palīdzēs un atvieglos Jums pirkuma, īres vai pārdošanas objekta procesu.

Terminoloģija:

Zemesgrāmatā -  Tas ir publisks reģistrs (datu bāze), kurā savākta un apstrādāta visa informācija par nekustamo īpašumu un tā īpašniekiem. Zemesgrāmatu institūta radīšana un attīstība ir vērsta uz kreditora interešu aizsardzību, lai, nostiprinot zemesgrāmatā ķīlas tiesības, šim ierakstam būtu tāda pati drošība kā ņemot rokas ķīlā kustamu mantu. Zemesgrāmatu sistēma kalpo par balstu, lai gūtu saistību reālu nodrošinājumu.

Darījuma konts - tas ir pakalpojums, kurš samazina riskus pirkšanas-pārdošanas darījumos.

Pircējs, pārdevējs un banka noslēdz trīspusēju līgumu, kurā aprunā darījuma nosacījumus, kas ir nepieciešams tās realizācijai, dokumenti un to priekšstata termiņi. Naudas summa, kuru pārskaitīja pircējs par preci, ir izmaksājama pārdevējam tikai tad, kad abas puses piešķirs visus dokumentus, ko paredzēja līgums par darījuma kontu.

Neviens no pusēm nevar saņemt piekļūšanu pie līdzekļiem, kamēr visi dokumenti nav noformēti un iesniegti bankā.

Banka pārbauda dokumentus un, pārliecinoties par to atbilstību, realizēs darījumu - pārdevējs saņem naudu, bet pircējs saņem oriģinālus dokumentus.

Ja līguma darbības termiņa laikā darījums ir izpalicis, piemēram, tad līdzekļi, kas ir iemaksāti  darījuma kontā, atgriežas pircējam.

Personīgs lūgumraksts par tiesību piestiprināšanu - tas ir dokuments-lūgums, saliekams un kuru apliecina zvērinātais notārs Zemesgrāmatai, kuru paraksta abas darījuma puses, par pārreģistrāciju īpašumtiesību uz pircēja vārda.

 

Nekustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījuma noformējuma algoritms

 1. Izraudzīšana un nekustamā īpašuma meklējums klientam (vai pircēja meklējums uz klienta nekustamo īpašumu).
 2. Nekustamo īpašumu analīze un dokumentu pārbaude.
 3. Darījuma shēmas izstrādāšana.
 4. Iemaksas (ja tajā ir nepieciešamība) līguma slēdziens.
 5. Iemaksas (iepriekšminētā līguma slēdziena gadījumā) summas ienešana .
 6. Pirkšanas-pārdošanas līguma slēdziens.
 7. Līguma slēdziens par darījuma kontu un darījuma konta atklājums bankā ( līgumu par darījuma kontu var noslēgt līdz, pēc pirkšanas-pārdošanas līguma slēdziena un reizē ar viņu; darījuma konta izmantošana nodrošina aprēķinas mehānismu, kurš ir optimāls abām malām).
 8. Domes atļaujas saņemšana (iegūstot nekustamo īpašumu, kura sastāvā ienāk zeme, uz Latvijas Republikas vai citas valsts pilsoņa ne pilsoņa vārda, nepieciešams saņemt pilsētas domes atļauju; iesniegums par atļaujas pieprasījumu ir aplūkojams 20 darbadienu laikā). 
 9. Atraidījuma saņemšana no "pirmās rokas tiesībām", ja šādējāds ir nepieciešams (iegūstot nekustamo īpašumu, vajadzīgs būt ainā, ka uz viņu var būt pirkuma tiesību trešā persona (valsts, pašpārvalde, kopīgs īpašnieks)).
 10. Pirkuma vai tās daļas cenas apmaksa ( ienešana uz darījuma kontu).
 11. Noformējums personīgā lūgumraksta par tiesību piestiprināšanu zvērinātajam notāram uz pircēja vārda (noteiktas formas dokuments, kurā darījuma puses prasa iereģistrēt īpašumtiesību pāreju Zemesgrāmatā).
 12. Visu salikto dokumentu iesniegšana uz reģistrāciju Zemesgrāmatā (reģistrācija aizņem līdz 10 darbadienām. Vienlaikus pircējs apmaksā kancelejisku nodevu (21,34 eiro) un valsts nodokli (2% no darījuma summas)).
 13. Pēc īpašumtiesību reģistrācijas uz pircēja vārda, banka uz atbilstošā dokumenta pamata pārskaita pārdevējam pirkuma summu vai tās daļu no darījuma konta.
 14. Īpašuma pārraide jaunam īpašniekam (pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana).

 

Nekustamā īpašuma nomas darījuma noformējuma algoritms

 1. Izraudzīšana un nekustamā īpašuma objekta meklējums klientam uz nomu (vai nomnieka meklējums uz klienta nekustamo īpašumu).
 2. Nekustamā īpašuma analīze un dokumentu pārbaude.
 3. Apspriešana un nomas līguma nosacījumu saskaņojums.
 4. Nomas līguma slēdziens un aprēķins starp pusēm (iepriekšējas summas ienešana, vai visas nomas summas apmaksa).
 5. Īpašuma pārraide nomniekam (pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana).


Svarīgas nianses:

Juridisks objekta statuss - Tādēļ, lai izbēgtu no problēmām darījuma gaitā un nākotnē, pirms nekustamā īpašuma iegūšanas un līguma parakstīšanas, svarīgs iepazīties ar juridisku īpašuma statusu - to sastāvu, iestiprināti uz to apgrūtinājumi un izmantošanas iespējas. Kompānija VIP REAL izmantojot vienotas datorizētas Zemesgrāmatas datu bāzi, reāla laika režīmā, nodrošina savējos klientus ar visu nepieciešamu informāciju par iegūstamo objektu. Pie nepieciešamības mūsēja kompānija var pasūtīt sertificēto īpašuma vērtējumu.

Hipotēka un ķīlu tiesības - Ja īpašums ir aizbāzts, pirkšanas-pārdošanas darījumam būs pieprasāma piekrišana no personas, kuras labumā ir iestiprināta ķīla vai hipotēka, un darījuma shēmā ir jāparedz ķīlas vai hipotēkas noņemšanas kārtība.

Bāreņu tiesas atļauja - Ja nekustamais īpašums ir iegūts uz nepilngadīgas personas vārda, nepieciešams saņemt bāreņu tiesas atļauju. Process aizņem 1 mēnesi. 

 

Ārzemnieki nevar iegūt:

 • Zemi pierobežas zonā, aizsārgājamās Baltijas Jūras kāpās,Rīgas līcī un citu publisku ūdenstilpņos, atskaitot gadījumus, kad zeme ir paredzēta apbūvei saskaņā ar pašpārvaldes ģenerālplānu
 • Lauksaimniecisku un mežu zemi
 • Zemi, dabu parkos un citu aizsargājamo teritoriju, dabu rezervātu zonās
 • Zemi, derīgu izrakteņu ieguvuma vietās

Darījumu izdevumi:

 • Valsts Nodeva par īpašumtiesību reģistrāciju Zemesgrāmatā – 2% no darījuma summas
 • Kancelejisks nodoklis par īpašumtiesību reģistrāciju Zemesgrāmatā - 21,34 Eiro par vienu personu.
 • Notāra pakalpojumi - saskaņā ar zvērināto notāru taksēm. Pie standarta darījuma - aptuveni 150 Eiro.
 • Atklājums un darījuma konta apkalpošana - saskaņā ar izvēlēto banku tāmi (no 300 Eiro) (0.3-0.5% no darījuma summas)
 • Atalgošana par kompānijas pakalpojumiem. Par izmēru un pušu atalgošanas nomaksas kārtību, vienojas līgumā par sadarbību
НОВОСТИ / БЛОГ читать все новости